Roeken in ZO-Drenthe stabiel

Al meer dan 20 jaar worden de roekennesten rond Coevorden en Schoonebeek geteld door leden van Natuur- en milieuvereniging Het Stroomdal. De laatste jaren worden zij daarin geholpen door WBE De Kerspel. Ook dit jaar zijn de verschillende kolonies weer bezocht.   Rond Coevorden zijn zo’n 2500 nesten geteld. Dat is ongeveer net zoveel als in de afgelopen jaren. De populatie roeken is hier stabiel. De telling rond Schoonebeek leverde in totaal 376 nesten op. De neerwaartse trend van de afgelopen

Roek doet in Drenthe nog geen stapje terug

Roeken lijken landelijk gezien in 2014 een kleine terugval te beleven. Drentse Roeken lijken het iets beter te doen dan gemiddeld. In totaal zijn van 698 kolonies (ongeveer 70% van de bekende populaties) de gegevens binnen van zowel 2013 en 2014. Ruim voldoende voor een landelijke indicatie. Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie is de Nederlandse populatie in 2014 met 4,5% teruggevallen (1275 paren). Tegen de stroom in lijkt Drenthe het beter te doen dan de Roek

Roeken rond Coevorden en Schoonebeek

Vogelaars van Natuur- en Milieuvereniging ‘Het Stroomdal’ hebben ook dit jaar weer de roekennesten rond Coevorden en Schoonebeek geteld. Conclusie van de telling is dat het aantal Roeken rond Coevorden is gestegen. Waren het er in 2009 in totaal 2505 nesten nu bleef de teller steken op 2624 stuks. Ook blijkt hier de grootste roekenkolonie van Nederland te zitten. Er werden maar liefst 955 nesten op een klein oppervlak geteld. Daarentegen daalde het aantal nesten rond Schoonebeek licht (in totaal

Nieuwsbrief september 2008

De nieuwsbrief van september 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Cumcumbertime; – Geringde vogels in Drenthe; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Januaritelling: tellers gezocht!; – SOVON-ledenraad; – Ganzen en zwanen in het seizoen 2007/2008; – Roeken, eksters en Zwarte Kraaien in en om Beilen; – Ruigpootuil broedt weer in Nederland; – Fenologie 2008; – Klapeksters 2007/2008. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november

Meldt verstoringen van Roekenkolonies!

De Roek is een kenmerkende vogelsoort van het Drentse landschap. Veel mensen beleven plezier aan deze opvallende, gezellige en intelligente vogels. Helaas is niet iedereen het hier mee eens. De beschermde status heeft deze vogel ruimte gegeven om zich te herstellen, maar hier is sinds de nieuwe Flora en Faunawet in 2002 een ommekeer gekomen. Werden de eerste ontheffingen voorzichtig afgegeven. daarna werd het steeds gemakkelijker om deze soort te verjagen en te doden. Controle en toezicht werd steeds minder.

De Roek in de vrije val?

Binnen drie jaar een afname van 2000 broedparen! Er zullen maar weinig vogelsoorten in Drenthe zijn die een dergelijke afname kunnen evenaren. Na een jarenlange toename bereikte de Roek tussen 1999 en 2001 in Drenthe een stand van tussen 11.000 en 12.000 paren. In 2004 was het aantal gezakt tot 9296. De sterke terugval vanaf 2002 is zeer opmerkelijk. De oorzaken kunnen velerlei zijn, maar in ieder geval is sinds de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet in 2002