Drentse Vogels 27

Inhoud: Dijk A.J. van Aantalsontwikkeling van broedvogels Boschoord in 1967-2013; Dijk A.J. van Tweede paar Wilde Zwanen in ZW-Drenthe in 2013; Dijkstra B. Invloed van koude-inval op trekkende Kieviten in Drenthe in maart 2013; Bijlsma R.G. Ooievaars en langpootmuggen; Dijkstra B. Huiszwaluw bouwt nest met behulp van paardenpis; Dillerop R & Dijkstra B. Oeverzwaluwen in het defensieterrein De Haar in 2000-13; Dijkstra, A. Nectar drinkende Zwartkoppen; Bijlsma R.G. Aankomst van Fluiters; Bijlsma R.G. Voedsel en foerageergedrag van Nederlandse Fluiters; Bijlsma

Drentse Vogels 25

Inhoud: Broedvogels in de Holmers, over prille bosontwikkeling in een Drents beekdal Broedvogels van de polder Matsloot in 1986-2009: Een afgetakeld weidevogelgebied aan de vooravond van moerasontwikkeling Eindelijk broedende Slechtvalk Falco peregrinus in Drenthe in 2011 Kieviten Vanellus vanellus op bedrijventerrein Graswijk, een leven tussen hoop en asfalt Dakbroedende Visdieven Sterna hirundo in Meppel Verrassingen bij broedende Drentse Wilde Zwaan Cygnus cygnus in 2010-2011

Drentse Vogels 23

Inhoud: Verandering vogelbevolking landgoed Mensinge 1963-2008 Scholeksters als pleegouders van kievitkuikens Broedvogels Dwingelderveld en effecten heidebeheer 1964-2006 De Kleine Plevier als broedvogel in Drenthe IJsvogel: naar schatting 50-100 broedparen in 2007-2009 Broedvogelbevolking van de beekdalgraslanden in de Eener- en Tempelstukken 1994-2009 Wat doen watervogels als er ijs ligt? Het wedervaren van de Raaf als broedvogel in Drenthe; Mislukte broedpoging Wilde Zwaan in 2009 Zwarte Specht: Drentse vogel van het jaar Grote Gele Kwikstaart: een blijvertje in Veenhuizen

Drentse Vogels 20

Inhoud: Arend van Dijk en Rob Bijlsma: Lange termijn veranderingen bij broedvogels Wapserveld-Berkenheuvel Ate Dijkstra: Een bladbadende Heggenmus Arend van Dijk: Broedende Wilde Zwaan Henk M. Luning: Ganzenjacht in Drenthe in de 19e eeuw Herman Feenstra: Grote Canadese Ganzen succesvol in het Fochteloërveen? Henk M. Laning: Regelgeving rond vierenhalve eeuw goudplevierenvangst in Drenthe Bert Dijkstra: Oponthoud door koude bij trekkende Kieviten Ate Dijkstra: De consumptie van zaden van de wilde kardinaalsmuts Willem van Manen: Late Pestvogels foeragerend op zwarte populier

Drentse Vogels 19

Inhoud: Ate Dijkstra: “Here comes the sun”, over zonnebadende vogels Jeroen Nienhuis: Verspreiding en aantal-ontwikkeling van Nijlganzen in Noord-Drenthe en Midden-Groningen Herman Feenstra: Opnieuw Kraanvogels geboren in het Fochteloërveen in 2005 Bert Dijkstra: Broedsucces van de Kievit in agrarisch en suburbaan gebied bij Assen Gerrit Bril: Broedgevallen van Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw in Drenthe Bert Dijkstra: Succesvolle broedgevallen van Visdief op nestvlotten in het Friesche Veen  Willem van Manen: Nestelende Houtduiven in Assen Bert Dijkstra: Predatie van Vossen in kolonies van

Drentse Vogels 16

Inhoud: Ate Dijkstra: Weispel van kwartelen met vliegnetten en steekgarens, of: De Kwartel als jachtbuit Herman Feenstra: Kraanvogels in het Fochteloërveen Bert Dijkstra: Opmerkelijk foerageergebied van juveniele Kieviten Arend J. van Dijk en Bert Dijkstra: De Kievit als broedvogel in Drenthe Ate Dijkstra: De consumptie van de mannelijke bloeiwijze van de beuk door Houtduif Rob G. Bijlsma: IJsvogels, de (geringe) aantrekkingskracht van een Drents ven Rens Penninx: Winterkoning helpt Koolmees bij het grootbrengen van jongen Willem van Manen: Voedselecologie van