(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Drentse vogel van het jaar

De ‘Drentse vogel van het jaar’ is de jongste telg in het rijtje van projecten. We zijn hiermee in 2005 gestart. Gekozen wordt telkens voor een typische of opvallende vogelsoort in onze provincie.

(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Bijzondere Soortenproject

Dit project is opgezet om zoveel mogelijk waarnemingen van schaarse en niet-broedvogels te verzamelen.

(C) Jocob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Ganzen- en zwanentelling

Deze tellingen worden landelijk gecoördineerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland en worden daarbij regionaal ondersteund door regiocoördinatoren. In Drenthe is dat de WAD.

Grauwe Klauwier

Landelijk soortonderzoek broedvogel

Onderzoek naar broedvogels is niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk. De kennis die het onderzoek oplevert, is nodig voor een verantwoord beleid en een efficiënte bescherming van gebieden en soorten.

(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Midwintertelling

Dit project is een landelijk project met als doel het in kaart brengen van aantallen watervogels in het winterseizoen.

(C) Jacob Poortstra (www.vogelfotos.nl)

Januaritelling

Door middel van punttellingen, telling van proefvlakjes en integrale inventarisatie van atlasblokken hopen we de tekortkomingen van andere tellingen te kunnen ondervangen en meer grip te krijgen op verspreiding, habitatvoorkeur en aantalsverandering van wintervogels in Drenthe.

informatie

De Werkgroep Avifauna Drenthe coördineert een aantal projecten naar voorkomen en ontwikkeling van vogels in de provincie Drenthe.

Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale of regionale werkgroepen en vrijwilligers. Daarnaast zijn de Provincie Drenthe en SBB bij deze projecten betrokken.

Hiernaast is een overzicht opgenomen van de huidige projecten die de WAD coördineert.