Midwintertelling

Inleiding

Dit project is een landelijk project met als doel het in kaart brengen van aantallen watervogels in het winterseizoen. De telling vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van januari. In Drenthe worden zo’n 250 steekproefgebieden geteld.

Omschrijving

Achtergrondinformatie over de telling is te vinden in de Handleiding voor de WAD-wintertelling (zie downloadmenu) en de SOVON Handleiding (zie website SOVON).

De indeling van telgebieden wijkt af van de werkwijze die SOVON hanteert. We tellen in Drenthe biotoopsteekproeven en maken geen onderverdeling van hoofd-, deel- en telgebieden.

Telperiode

Jaarlijks het tweede weekend van januari. Uitwijken naar het weekend ervoor of ernaar mag in geval dit onoverkomelijke problemen oplevert.

De tellers ontvangen een kaart waarop precies staat aangegeven wat de grens van het telgebied is. Vogels die daar buiten zitten, tellen niet mee in dit project.

Wel is er ruimte op het telformulier om deze te vermelden. De gegevens worden dan doorgegeven aan de coördinatoren van relevante projecten.

Vacante telgebieden

Voor een aantal gebieden zijn nog tellers nodig. Bij interesse kan er contact opgenomen worden met de coördinator (Harold Steendam) van dit project.