ANBI

De Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) heeft sinds juli 2016 de ANBI-status gekregen. Deze erkenning houdt in dat de Belastingdienst de WAD aanmerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, afgekort: ANBI. Donaties, giften en andere financiële bijdragen aan de WAD zijn daardoor aftrekbaar voor de belastingen.

Een belangrijke voorwaarde is dat het bestuur van de WAD jaarlijks publiekelijk rekenschap aflegt van het gevoerde beleid. Dat doet het bestuur in het jaarverslag.

De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 bij notariële akte opgericht en staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 41017116. Het RSIN/fiscale nummer bij de Belastingdienst is 816648682.

Doelstelling

De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht en heeft sindsdien gewerkt volgens de volgende doelstellingen:

1. Organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel en natuurbescherming en milieubeheer, speciaal in de provincie Drenthe.
2. De resultaten van het onderzoekswerk vastleggen in publicaties.

Hiermee is de WAD vooral gericht op vogelonderzoek en minder op beschermingswerk. Dankzij het werk van de WAD kunnen uiteraard wel adviezen worden gegeven die bij vogel- en natuurbescherming van toepassing zijn. Onderzoek wordt uitgevoerd in nauw overleg met SOVON Vogelonderzoek Nederland, de overkoepelende organisatie voor vogelonderzoek in Nederland. Naast participatie in landelijke projecten organiseert en stimuleert de WAD ook eigen ‘Drentse’ tellingen. De WAD stelt vogelaars in de gelegenheid om in het periodiek Drentse Vogels verslag te doen van hun onderzoek

Contactgegevens

Doevenkamp 32
9401 MD Assen
info@avifaunadrenthe.nl

Bestuursleden

  • Ben van Os (voorzitter)
  • Stefan Handgraaf (secretaris)
  • Eelke Schoppers (penningmeester)
  • Hans Olk
  • Harold Steendam

Downloads