WAD-avond 15 november 2017

Om al vast in de agenda te noteren! Op 15 november a.s. vindt de WAD avond plaats. Deze wordt gehouden bij Café Hingstman in Zeijen. Op deze avond wordt onder meer het jubileumnummer van Drentse Vogels gepresenteerd. Dat staat in een teken van de nieuwe Sovon Vogelatlas. De resultaten zijn vertaald naar de getalsmatige ontwikkeling van een vijftigtal voor Drenthe specifieke soorten. Noteer de datum alvast in de agenda. Zodra het programma verder rond is, volgen nadere mededelingen.

WAD sponsort Wulp

De Wulp is ongetwijfeld een van de meest typerende vogelsoorten in de provincie Drenthe. Met een voorkeur voor zandgronden en de aanwezigheid van heide en hoogveen voldeed een groot deel van de provincie aan de voorwaarden die de Wulp stelt aan een broedbiotoop. Geen wonder dat deze broedvogel in Drenthe ooit overal en soms in opvallende dichtheden te zien was. Ook voor de hand ligt dan dat de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) deze vogel koos als symbool voor de Drentse

Atlasproject succesvol

Na het invullen van de laatste schattingen in de afgelopen maanden kon het atlasproject voor Drenthe na drie jaar onderzoek succesvol worden afgesloten. In dat kader verscheen de Nieuwsflits Vogelatlas met de actuele informatie over dit telproject. Daarmee is het werk van de atlascoördinatoren bijna klaar. Er zijn nog wat aanvullende onderzoeken en tellingen nodig in een aantal gebieden. Daarna zullen Bert Dijkstra en Arend van Dijk samen het districtcoördinatorschap op zich nemen. Een taak die al jaren vacant was

Vogelatlas: insturen jaarschatting / eindschatting broedvogels

Het laatste veldjaar van de Vogelatlas zit erop. Tijd om de jaarschattingen van dit broedseizoen af te ronden en in te sturen. Dat kan tot 1 november a.s. Datzelfde geldt ook voor de eindschattingen van broedvogels over alle teljaren van het atlasproject. Met nog 2 weken te gaan, begint de tijd te dringen. Vandaar de oproep aan iedereen die dat nog niet heeft gedaan: Stuur je broedvogelschattingen z.s.m. in! Dit betreft zowel de jaar- als de eindschattingen. Neem vooral de tellerhandleiding

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

De districtcoördinatoren van Drenthe laten weer van zich horen. In de bijlage de Nieuwsflits Vogelatlas met actuele informatie over de ontwikkelingen in onze provincie. Tevens doen de coördinatoren de oproep aan ieder om nu zo snel mogelijk alle broedvogelgegevens uit te werken en de jaartelling uit te voeren. Dan resteert er nog één belangrijke stap: het uitvoeren van de eindtelling 2013-2015. Klik op om direct naar de Nieuwsflits Vogelatlas te gaan.

Laatste ronde Vogelatlas

Hoewel voor een aantal soorten het broedseizoen al is begonnen, komen langzamerhand de zomergasten weer terug om voor hun nageslacht te zorgen. Het broedseizoen van 2015 is tegelijk de afronding van het 3-jarig project om Nederland te onderzoeken op winter- en broedvogels. De inventarisaties voor deze laatste broedperiode zijn van: 1 april t/m 15 mei 16 mei t/m 30 juni Er zijn nog een aantal atlasblokken die nog niet geclaimd zijn. Deze liggen allemaal in de omgeving van Emmen. Mocht

Nieuwsflits Vogelatlas (febr. 2015)

In februari 2015 is er weer een nieuwsbrief verschenen met de laatste nieuwtjes en ontwikkeling rond het project Vogelatlas. Nu het laatste jaar is ingegaan tijd om de balans op te maken v.w.b. het veldonderzoek. De wintervogeltelling verloopt voorspoedig. Op enkele kleine delen na is de hele provincie nu onderzocht. Wel is er nog behoefte aan specifieke en aanvullende informatie over aantal soorten en aanwezigheid in verschillende blokken. Voor de broedvogeltelling zijn er nog een aantal vacante gebieden. Belangstelling? Neem

Vogelatlas: overzichten per soort en provincie

Na twee jaar tellen voor de nieuwe Vogelatlas komt er steeds meer lijn in de onderzoeksresultaten. Van alle vogels zijn (voorlopige) soortkaarten beschikbaar voor heel Drenthe, maar ook zijn er overzichtskaarten per regio en zelfs voor het werkgebied van een groot aantal vogelwerkgroepen. Deze kaarten zijn voor iedereen beschikbaar en worden regelmatig bijgewerkt. Let wel: het duurt soms even voordat de gegevens opgehaald zijn.

Nieuwsflits Drenthe – Vogelatlas

Het onderzoek voor de Vogelatlas gaat alweer z’n laatste jaar in.   Inmiddels zijn er in twee volledige winter- en broedseizoenen vele velduren besteed door enthousiaste tellers. Dit landelijke onderzoek levert ook een schat aan informatie op voor de Drentse avifauna. Momenteel zijn 152 wintersoorten en 163 broedvogelsoorten in de database terecht gekomen. In de  presenteren de coördinatoren enige resultaten en vragen zij aandacht voor het telwerk in het laatste jaar. Hiervoor zijn nog tellers nodig om de witte vlekken

« Oudere ingaven