Drentse Vogels 30

Inhoud: Oosterhuis R. Grote Zilverreiger Egretta alba in De Onlanden Kleine j. & van Dijk A.J. Territoriale Kuifduikers Podiceps Auritus in het Dwingelderveld en elders in Nederland Klomp P. Een groeiende vogelwerkgroep Dijkstra B. & Dillerop R. Broedlocaties en broedsucces van urbane Scholeksters Haematopus ostralegus onder de loep Bijlsma R.G. Actieradius, voederfrequentie en nestsucces van Draaihalzen Jynx torquilla Bijlsma R.G. Over de tong en het tongelen van de Draaihals Jynx torquilla Bijlsma R.G. Jaarlijkse variatie in zangintensiteit van Fluiters Phylloscopus sibilatrix, en de consequenties ervan

Drentse Vogels 29

Inhoud: Van Dijk A.J. Uitbreiding broedpopulatie Ooievaar Ciconia ciconia in ZW-Drenthe en NW-Overijssel; Pot A. & van Manen W. Broedgevallen van de Raaf Corvus corax in Noord-Nederland; Dijkstra B. & Dillerop R. Onderzoek naar nestpredatie van weidevogels met behulp van camera; Dijkstra B. Zwemmende groep Scholeksters Haematopus ostralegus in zandwingat Ubbena; Van Manen W. Minder Houtduiven Columba palumbus in Assen?; Van Dijk A.J. & Kleine J. Broedvogels van de Geeserstroom tien jaar na de herinrichting; Dakbroedende Kleine Plevieren Charadrius dubius

Drentse Vogels 28

Inhoud: Manen W. van, Alblas W., Boonstra S., Dijkstra B. & de Vries Y. Van vorkjesschudder tot alligator: 50 jaar broedvogels in het beekdal van de Drentse Aa; Bijlsma R.G. Toename van Zwarte Ooievaar in West- en Midden-Europa sijpelt door naar Nederland; Dijk A.J. van. Influx van Porseleinhoenen in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 Dijkstra, A. Urbane Scholeksters in Assen: een verkenning van hun leefwijze; Dijkstra B. & Dillerop R. Additioneel voedsel van urbane Scholeksters; Folkerts H. Dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen

Drentse Vogels 26

Inhoud: Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012; Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging, voedsel of predatie? Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia; Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg; Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer; Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet

Drentse Vogels 22

Inhoud: De Scholekster, broedvogels van Assen en omgeving Het Geeserstroomgebied, een nieuwe vogelparadijs Wilde Zwaan voor het vierde jaar broedend in ZW-Drenthe In vijftig jaar steeds meer overwinterende ganzen in ZW-Drenthe Plotseling zestig Blauwe Kiekendieven op slaapplaatsen van het Dwingelderveld en Doldersumseveld in 2006-2008 Hij die verre reizen doet Grauwe Klauwieren profiteren van natuurontwikkeling in het Fochteloërveen