Drentse Vogels 29

Inhoud: Van Dijk A.J. Uitbreiding broedpopulatie Ooievaar Ciconia ciconia in ZW-Drenthe en NW-Overijssel; Pot A. & van Manen W. Broedgevallen van de Raaf Corvus corax in Noord-Nederland; Dijkstra B. & Dillerop R. Onderzoek naar nestpredatie van weidevogels met behulp van camera; Dijkstra B. Zwemmende groep Scholeksters Haematopus ostralegus in zandwingat Ubbena; Van Manen W. Minder Houtduiven Columba palumbus in Assen?; Van Dijk A.J. & Kleine J. Broedvogels van de Geeserstroom tien jaar na de herinrichting; Dakbroedende Kleine Plevieren Charadrius dubius

Drentse Vogels 27

Inhoud: Dijk A.J. van Aantalsontwikkeling van broedvogels Boschoord in 1967-2013; Dijk A.J. van Tweede paar Wilde Zwanen in ZW-Drenthe in 2013; Dijkstra B. Invloed van koude-inval op trekkende Kieviten in Drenthe in maart 2013; Bijlsma R.G. Ooievaars en langpootmuggen; Dijkstra B. Huiszwaluw bouwt nest met behulp van paardenpis; Dillerop R & Dijkstra B. Oeverzwaluwen in het defensieterrein De Haar in 2000-13; Dijkstra, A. Nectar drinkende Zwartkoppen; Bijlsma R.G. Aankomst van Fluiters; Bijlsma R.G. Voedsel en foerageergedrag van Nederlandse Fluiters; Bijlsma

Drentse Vogels 26

Inhoud: Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012; Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging, voedsel of predatie? Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia; Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg; Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer; Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet

Drentse Vogels 23

Inhoud: Verandering vogelbevolking landgoed Mensinge 1963-2008 Scholeksters als pleegouders van kievitkuikens Broedvogels Dwingelderveld en effecten heidebeheer 1964-2006 De Kleine Plevier als broedvogel in Drenthe IJsvogel: naar schatting 50-100 broedparen in 2007-2009 Broedvogelbevolking van de beekdalgraslanden in de Eener- en Tempelstukken 1994-2009 Wat doen watervogels als er ijs ligt? Het wedervaren van de Raaf als broedvogel in Drenthe; Mislukte broedpoging Wilde Zwaan in 2009 Zwarte Specht: Drentse vogel van het jaar Grote Gele Kwikstaart: een blijvertje in Veenhuizen

Drentse Vogels 21

Inhoud: Jeneverbessen als nestplaats voor vogels Veranderingen in de broedvogelbevolking van Exloo in 1976-2007 Wilde Zwaan voor het derde jaar broedend in ZW-Drenthe Kuikensterfte bij Grote Canadese Gans in het Fochteloërveen Zwanenzang van weidevogels in stroomdal van de Drentsche Aa: een reconstructie Havik bekoopt mogelijke ontmoeting met marters met de dood Resultaten van het jaar van de Watersnip in 2006 Knobbelzwaan versus Lepelaar Grit in magen van houtduiven Spreeuwen en Boerenzwaluw en koeien in de wei Jaar van de Nachtzwaluw

Drentse Vogels 19

Inhoud: Ate Dijkstra: “Here comes the sun”, over zonnebadende vogels Jeroen Nienhuis: Verspreiding en aantal-ontwikkeling van Nijlganzen in Noord-Drenthe en Midden-Groningen Herman Feenstra: Opnieuw Kraanvogels geboren in het Fochteloërveen in 2005 Bert Dijkstra: Broedsucces van de Kievit in agrarisch en suburbaan gebied bij Assen Gerrit Bril: Broedgevallen van Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw in Drenthe Bert Dijkstra: Succesvolle broedgevallen van Visdief op nestvlotten in het Friesche Veen  Willem van Manen: Nestelende Houtduiven in Assen Bert Dijkstra: Predatie van Vossen in kolonies van

Drentse Vogels 18

Inhoud: Leo M.J. van den Bergh: Overwinterende Taiga- en Toendrarietganzen in Drenthe in 1990-2000 Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als broed- en verzamelplaats voor Kraanvogels in 2004 Willem van Manen: Tapuiten op het Aeckingerzand in 2004 Ate Dijkstra: Dag bloemen, dag vogels, dag vlinders: Predatie van dagvlinders door Koolmees Willem van Manen: Broedende Zwarte Kraaien op heidevelden in Noord-Brabant en Friesland in 2004 Rob G. Bijlsma: Tweede broedgeval van de Raaf in Drenthe Willem van Manen: Broedgevallen van Grote Kruisbek in

Drentse Vogels 17

Inhoud: Arend J. van Dijk: Aantal schattingen van broedvogels in Drenthe in 1998-2000 Jan W. Grotenhuis: Kolonievorming bij Canadese Gans Ate Dijkstra: De Kwartel als slachtoffer van een lokroep uit de zee Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als kraamkamer voor Kraanvogels Bert Dijkstra: Terreingebruik en reproductie van de Grutto in de Haulerpolder Herman Feenstra: Zingende Bosruiters in het Fochteloërveen Anne v.d. Zijpp: Hop in Drenthe Henk-Jan Ottens: Extreem laat broedsel Grote Lijster bij Rolde Rob G. Bijlsma: Na 80 jaar afwezigheid