2011 Jaar van Boerenzwaluw

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland geven in 2011 de boerenzwaluw extra aandacht. Deze sierlijke vertegenwoordiger van een natuurrijk landelijk gebied komt nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van mensen. Je zou dus denken dat de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang al bekend zijn. Dat is echter niet het geval. Daarom willen we in 2011 met

Nieuwsbrief Erfvogels

Het gaat helaas niet goed met de vogels in het landelijk gebied. Dat geldt ook voor veel erfvogels, soorten zoals boerenzwaluw, steenuil, kerkuil en torenvalk. Door kleine aanpassingen in inrichting en beheer kan veel voor deze aantrekkelijke vogels worden gedaan. Vogelbescherming laat zien hoe: samen met vier landelijke soortbeschermingsorganisaties en Landschapsbeheer Nederland wordt daarom de nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld’ uitgebracht. Hij is gemaakt voor de bewoners van het landelijk gebied. Vrijwilligers van de soortbeschermingswerkgroepen en de medewerkers van Landschapsbeheer gaan

Kansen voor Steenuil en Boerenzwaluw

Variatie op en om het erf biedt ruimte voor erfvogels! Landschapsbeheer Drenthe is van start gegaan met het Project Steenuil en Boerenzwaluw. In Zuidwest Drenthe worden 25 erven “gescand” op hun geschiktheid voor twee typische erfvogels, namelijk de steenuil en de boerenzwaluw. Aan de hand daarvan worden maatregelen genomen om het leefgebied voor deze soorten te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is kleinschalig landschap met haar karakteristieke diversiteit zoveel mogelijk terug te brengen. Door het intensievere landgebruik en een toename in functionaliteit,