Meldt verstoringen van Roekenkolonies!

roekDe Roek is een kenmerkende vogelsoort van het Drentse landschap. Veel mensen beleven plezier aan deze opvallende, gezellige en intelligente vogels. Helaas is niet iedereen het hier mee eens.
De beschermde status heeft deze vogel ruimte gegeven om zich te herstellen, maar hier is sinds de nieuwe Flora en Faunawet in 2002 een ommekeer gekomen. Werden de eerste ontheffingen voorzichtig afgegeven. daarna werd het steeds gemakkelijker om deze soort te verjagen en te doden. Controle en toezicht werd steeds minder. Dit is verontrustend omdat hiermee het effect op de populatie niet meer inzichtelijk is. Dat het gaat om substantiële aantallen blijkt wel uit het feit dat alleen al in de omgeving van Dalen in 2005 ca 260 Roeken zijn geschoten!

Verstoring broedkolonies
Broedkolonies worden zowel legaal als illegaal verstoord. Roeken broeden in toenemende mate in de bebouwing, verspreid over steeds meer kleinere kolonies. Niet iedereen is gecharmeerd van de nieuwe dorpsbewoners. Roeken wekken irritaties op, hetgeen resulteert in klachten over geluidsoverlast, poep en vallende takken.
Diverse gemeenten proberen deze overlast te beperken. Via het Roekenproject bijvoorbeeld in de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, Meppel en De Wolden probeert men Roeken te verleiden zich te verplaatsen naar zgn. beheerlocaties, waar ze minder overlast veroorzaken. Tot nu toe met maar weinig succes.
Een bijkomstig – ongewenst – effect is dat het verstoren van Roekenkolonies uit de taboesfeer wordt gehaald. Het wekt de suggestie dat Roeken stuurbaar zijn, dat verjagen van Roeken problemen van overlast oplost.

Geef melding van verstoring direct via de roekverstoring@avifaunadrenthe.nl door!

Melden van illegale verstoring
De omvang van de legale verstoring van kolonies is goed in beeld, de illegale verstoring niet. Sommige tellers maken er melding van, maar ook zij hebben niet altijd zicht op wat er gedurende het seizoen rondom een kolonie afspeelt. Bij deze doen wij dan ook een beroep op de Drentse vogelaars om verstoring van Roekenkolonies door mensen te melden (periode 2002-2006). Meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Het doel van deze oproep is om inzicht te krijgen in de omvang van de illegale verstoring en de effecten hiervan op de totale Roekenpopulatie. Deze inzichten zijn hard nodig, want het aantal Roeken daalt de laatste jaren sterk. Het nieuwe “Roekeloze beleid” kan hierbij een factor van belang zijn.
De recente achteruitgang is voor wat betreft de WAD reden om een beroep te doen op de politiek om het huidige Roekenbeleid bij te stellen en de soort weer een sterke beschermde status te geven. Hiervoor is een goede cijfermatige onderbouwing noodzakelijk.

Geef een reactie