Kansen voor Steenuil en Boerenzwaluw

Variatie op en om het erf biedt ruimte voor erfvogels!

Landschapsbeheer Drenthe is van start gegaan met het Project Steenuil en Boerenzwaluw. In Zuidwest Drenthe Steenuilworden 25 erven “gescand” op hun geschiktheid voor twee typische erfvogels, namelijk de steenuil en de boerenzwaluw. Aan de hand daarvan worden maatregelen genomen om het leefgebied voor deze soorten te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is kleinschalig landschap met haar karakteristieke diversiteit zoveel mogelijk terug te brengen.

Door het intensievere landgebruik en een toename in functionaliteit, verliest het kleinschalig cultuurlandschap steeds meer van haar karakteristieke diversiteit. Veel houtsingels, houtwallen en overhoekjes verdwenen de afgelopen decennia, terwijl boerenerven steeds ‘netter’ werden. Door veranderingen in het grondgebruik en schaalvergroting nam de diversiteit in vegetaties en gewassen sterk af. Voor veel diersoorten heeft deze ontwikkeling negatieve gevolgen gehad, o.a. voor de steenuil en de boerenzwaluw.

Medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe brengen van juni t/m september een bezoek aan vijfentwintig erven, waarbij een zogenaamde erfscan wordt gemaakt. De bewoners krijgen na afloop een inrichtingsplan met een beheer- en inrichtingsadvies.
Voorbeelden van effectieve maatregelen ten behoeve van steenuilbescherming zijn het aanleggen of beheren van ruige hoekjes, het aanplanten of beheren van fruitbomen, heggen, houtwallen, solitaire bomen of het plaatsen van nestkasten. Voor de boerenzwaluw gaat het bijvoorbeeld om het toegankelijk maken van een schuur (bijv. ruitje verwijderen), de aanleg van een poel of heggen, houtsingels en houtwallen.

Het project is een samenwerking van Vogelwacht Uffelte e.o., Steenuilwerkgroep Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, bewoners en Landschapsbeheer Drenthe en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kathelijn De Maeijer, Landschapsbeheer Drenthe T 0592- 333 753/ 06- 55 69 08 69 of k.demaeijer@lbdrenthe.nl

Geef een reactie