Categorie archieven: vogeltelling

Drentse Vogels 31 (2017)

Verschenen: Drentse Vogels 31 Eerder dit jaar verscheen de 30e uitgave van Drentse Vogels. Het is de werkgroep gelukt om in 2017 nog een tweede uitgave te verzorgen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van de Vogelatlas en geeft een overzicht van de vogelstand in Drenthe op basis van de tellingen. Van 50 vogelsoorten wordt de verspreiding, de aantallen en de veranderingen daarin, meer in detail besproken. Dit betreft soorten waarvan het voorkomen in Drenthe in landelijk opzicht bijzonder

Kwartelkoning: dramatische aantallen in 2017

Dramatische lage aantallen Kwartelkoning Het aantal waargenomen Kwartelkoningen ligt in 2017 tot nu toe op een dieptepunt. Meer dan 80% van het aantal waarnemingen komt uit Groningen en Drenthe. Het rivierengebied – van oudsher toch echt een bolwerk van de Kwartelkoning – telt nog geen handvol met waarnemingen. Oorzaak? Het komt niet verder dan giswerk. Droge start van het voorjaar? Nattigheid in de periode daarna? Overheersende windrichting? Er is geen touw aan vast te knopen. Al met al levert dit

Kwartelkoning laat dit jaar

De eerste Kwartelkoningen hebben zich ondertussen gemeld, maar het seizoen komt aarzelend op gang. Slechts enkele waarnemingen tot half mei en dat is weinig vergeleken met de afgelopen jaren. Doorgaans is er in de tweede helft van mei een duidelijke toename. Een actueel overzicht is te vinden op de waarnemingenkaart. Dit jaar worden de simultaantellingen gehouden op 2 en 3 juni en 23 en 24 juni (vrijdag-zaterdag). Alle waarnemingen kunnen ingevoerd worden door hier te klikken. Graag ook de 0-waarnemingen doorgeven!

Help je mee Patrijzen op de kaart te zetten?

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in samenwerking met de provincie Drenthe opzoek naar tellers die mee willen helpen om Patrijzen in kaart te brengen. Transect-tellingen in de avonduren door afspelen patrijzengeluid Meten is weten en met goede tellingen worden actuele gegevens verzameld over de aantallen en verspreiding van  de Patrijs. In 2011 is Werkgroep Grauwe Kiekendief gestart met het lokaliseren van Patrijzen in akkergebieden door tellingen in de avonduren. Door het afspelen van het patrijzengeluid

Aankondiging: Tellers gezocht Middelste bonte specht

Middelste bonte specht Drentse vogel van het jaar 2017 Niet lang geleden was de middelste bonte specht een zeldzaamheid in Nederland. Begin jaren negentig namen de aantallen licht toe en vanaf 1995 broeden ze jaarlijks in Nederland. Eerst enkel in Zuid-Limburg. Vanaf 1999 werden de eerste in Twente gezien, waar vanaf 2004 werd  gebroed. Vanaf 2006 namen de aantallen fors toe en werden ze ook op andere locaties dan de bolwerken Zuid-Limburg en Twente gezien. Inmiddels is het aantal gestegen naar 600-700

Januaritelling 2017

De eerste maand van 2017 staat de januaritelling weer op stapel. Met deze telling monitoren we al jarenlang de wintervogels in de provincie Drenthe. De telling bestaat uit een aantal vaste telpunten (meestal 10) waar elke keer 5 minuten alle vogels geteld worden (vergelijkbaar met de PTT-telling). Daarnaast kennen de meeste routes proefvlakjes. Deze mogen uitgekamd worden op aanwezige vogels. De telling mag gedurende de hele maand januari worden uitgevoerd. Meer informatie is te vinden in de Handleiding Januaritelling. Onder ‘downloads’

Tuinvogeltelling 2017

De leukste voorbereiding: Meld u alvast aan, dan kan de voorpret beginnen! U ontvangt per e-mail elke twee weken tips en informatie over: ✔ de herkenning van tuinvogels, ✔ hoe de Tuinvogeltelling precies werkt, ✔ vogelweetjes en vogels voeren, ✔ voordelige aanbiedingen en meer. Daarna ontvangt u, tot de volgende Tuinvogeltelling, af en toe een mail   Meld u hier aan

Klapekstertelling winter 2016/2017

De eerste Klapeksters zijn al weer waargenomen. De Klapekster is een schaarse overwinteraar in ons land en wordt vooral op heidevelden maar ook steeds meer op ruderale terreinen waargenomen. Waarneming.nl organiseert ook deze winter de integrale Klapekstertelling. Iedereen kan aan deze telling meedoen, de soort is namelijk makkelijk te herkennen en de telling kost slechts een beperkte hoeveelheid tijd. Om er zeker van te zijn dat we niet met doortrekkers te maken hebben wordt de telling twee keer per winter

Kuifeenden: wintertelling mannen en vrouwen

In de winter van 2015/2016 zijn ruim 50.000 Tafeleenden geturfd. Dit om vast te stellen of de stelling klopt dat er meer mannetjes dan vrouwtjes worden gezien. En dat klopt: uit de telling kwam een verhouding van 71% mannetjes en 29% vrouwtjes. Die scheve verhouding lijkt bij meer eendensoorten voor te komen. Reden om deze winter de Kuifeend eens onder de loep te nemen. Hoe komt het dat we meer mannetjes dan vrouwtjes zien? In het algemeen overwinteren vrouwtjes zuidelijker dan

Kolonievogels en zeldzame broedvogels doorgeven!

Het broedseizoen ligt al weer een paar maanden achter ons en veel tellers hebben hun inventarisaties van kolonievogels, zeldzame soorten en BMP doorgegeven aan Sovon. Dit heeft al leuke resultaten opgeleverd (zie tabel). Het overzicht is niet compleet en we vragen iedereen nog niet doorgegeven territoria, nestvondsten of andere broedverdachte waarnemingen nu snel door te geven. Kolonievogels Van Aalscholver, Blauwe Reiger, Huiszwaluw, Kokmeeuw, Oeverzwaluw, Roek, Visdief en de overige in Drenthe zeldzame reigers, meeuwen en sterns zijn we geïnteresseerd in

« Oudere ingaven